1.
Dương KN, Nguyễn VL, Trần TTV, Nguyễn KL, Trần TNH, Trần TT. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÁ THAI NỘI KHOA Ở THAI PHỤ ≤9 TUẦN CÓ VẾT MỔ LẤY THAI CŨ TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI CÀ MAU . ctump. 2023;(54):160-166. doi:10.58490/ctump.2022i54.373