1.
Tiền NHQ, Nguyễn TKM, Trần TP, Trần MT, Đoàn AV. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ . ctump. 2023;(54):50-55. doi:10.58490/ctump.2022i54.355