1.
Nguyễn VC, Nguyễn TNV. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT NHÓM ACID PHENOLIC VÀ FLAVONOID TRONG LÁ CÂY MẮM ĐEN (AVICENNIA OFFICINALIS). ctump. 2022;(51):118-126. doi:10.58490/ctump.2022i51.320