1.
Trần KD, Nguyễn TT. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X quang và đánh giá kết quả điều trị trật khớp cùng đòn bằng nẹp khóa móc. ctump. 2022;(47):121-127. doi:10.58490/ctump.2022i47.30