1.
Dương VP, Nguyễn NN. Nghiên cứu tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến phì đại thất trái ở bệnh nhân thẩm phân phúc mạc. ctump. 2022;(47):115-121. doi:10.58490/ctump.2022i47.29