1.
Ung PAN, Ngô AT, Trịnh HD, Lý KT, Trần TP Đan. TÌNH HÌNH VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN KÉM KHOÁNG HOÁ MEN RĂNG TRÊN HỌC SINH 7-9 TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2021-2022 . ctump. 2022;(52):59-65. doi:10.58490/ctump.2022i52.277