1.
Võ TD, Đỗ HL, Nguyễn TDH. TÌNH HÌNH SINH ENZYME β LACTAMASE PHỔ RỘNG CỦA ESCHERICHIA COLI VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN . ctump. 2022;(51):7-13. doi:10.58490/ctump.2022i51.259