1.
Nguyễn TTĐ, Cao NNÂ, Lê TTY. NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA TRÊN MỘT SỐ MÔ HÌNH IN VITRO CỦA DƯỢC LIỆU BÌM BỊP CLINACANTHUS NUTANS (BURM. F.) LINDAU, ACANTHACEAE. ctump. 2023;(57):101-108. doi:10.58490/ctump.2023i57.252