1.
Huỳnh QS, Nguyễn THT, Phan THL, Lưu Đặng DT. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của suy giảm thần kinh sớm trên bệnh nhân nhồi máu não cấp có tắc động mạch lớn và khiếm khuyết thần kinh nhẹ. ctump. 2022;(47):93-100. doi:10.58490/ctump.2022i47.25