1.
Nguyễn NT, Nguyễn MP, Nguyễn CT. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MẮC HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NGƯỜI BỆNH NHIỄM COVID-19 TẠI HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023. ctump. 2023;(61):211-219. doi:10.58490/ctump.2023i61.246