1.
Nguyễn TN, Lê NL, Mai NQ, Trương TBN, Lâm TT. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI KÉM KHOÁNG HÓA . ctump. 2023;(69):256-276. doi:10.58490/ctump.2023i69.2416