1.
Trương VL, Đặng TVA, Nguyễn GS, Nguyễn TT. Các yếu tố nguy cơ dự đoán viêm phổi mắc phải cộng đồng do vi khuẩn gram âm. ctump. 2022;(47):79-85. doi:10.58490/ctump.2022i47.23