1.
Nguyễn MT, Dương LHT, Nguyễn TBT, Nguyễn HT, Trần NL, Trương TN. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP VỚI HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 . ctump. 2022;(49):140-147. doi:10.58490/ctump.2022i49.227