1.
Đỗ HP, Nguyễn VT. ĐIỀU TRỊ GÃY CHỎM XƯƠNG QUAY Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA. ctump. 2023;(68):131-138. doi:10.58490/ctump.2023i68.2258