1.
Nguyễn TL, Trần Đăng K. TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU THEO GIẢI PHẪU BẢO TỒN GỐC DÂY CHẰNG SỬ DỤNG LỐI VÀO GIAN DÂY CHẰNG CHÉO . ctump. 2023;(68):104-109. doi:10.58490/ctump.2023i68.2254