1.
Võ Q Đình N, Đỗ TK, Đậu TC. NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LẤY TRỌN THÂN ĐỐT SỐNG ĐIỀU TRỊ GÙ VẸO NẶNG DIỄN TIẾN SAU PHẪU THUẬT TẬT NỬA ĐỐT SỐNG . ctump. 2023;(68):73-79. doi:10.58490/ctump.2023i68.2250