1.
Phạm VN, Trần CX, Trần Đình L, Đỗ QT, Nguyễn AT. KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT XÂM LẤN TỐI THIỂU GÃY TRẬT ĐẦU TRÊN KÈM GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY: MỘT CA LÂM SÀNG . ctump. 2023;(68):57-62. doi:10.58490/ctump.2023i68.2248