1.
Phạm TN, Lê VT, Ngô VN. VAI TRÒ CỦA DENOSUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU ĐẠI BÀO XƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN . ctump. 2023;(68):44-51. doi:10.58490/ctump.2023i68.2246