1.
Nguyễn NT, Mai TT, Cao T. KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM XOAY CHO VẠT DA TRÊN MẮT CÁ NGOÀI NGUỒN NUÔI NGƯỢC DÒNG . ctump. 2023;(68):15-21. doi:10.58490/ctump.2023i68.2242