1.
Lê VM, Lê TG, Nguyễn TBH, Nguyễn VT. GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG (CASE BASED LEARNING - CBL) TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ . ctump. 2023;(69):251-264. doi:10.58490/ctump.2023i69.2220