1.
Lý HHH, Võ TBN, Trần TT, Lê V Út. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BA GIỐNG NHO (Vitis vinifera L.) TRỒNG Ở NINH THUẬN - VIỆT NAM . ctump. 2022;(49):97-104. doi:10.58490/ctump.2022i49.221