1.
Nguyễn THY, Nguyễn TBH, Lương QB. Khảo sát sự đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn được phân lập tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021. ctump. 2022;(47):73-79. doi:10.58490/ctump.2022i47.22