1.
Lâm LQ, Nguyễn VK, Thái HNT, Trương XT, Ngô HV, Nguyễn H Ẩn. NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH GAN VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ BẰNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TẠI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN . ctump. 2023;(69):142-148. doi:10.58490/ctump.2023i69.2126