1.
Trương D Đăng, Ngô HT, Huỳnh KP. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG NGẮN HẠN THEO THANG ĐIỂM GRACE, TIMI VÀ HEART Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2020-2022 . ctump. 2022;(49):53-60. doi:10.58490/ctump.2022i49.212