1.
Nguyễn TYN, Lâm NA, Hứa TTM, Phan THT, Lê NBT, Lương GH. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022. ctump. 2023;(69):184-192. doi:10.58490/ctump.2023i69.2099