1.
Nguyễn BP, Thái NT, Lê TA, và c.s. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023. ctump. 2023;(69):156-163. doi:10.58490/ctump.2023i69.2092