1.
Đổ NC, Nguyễn VĐ, Đoàn DT, Phạm TAT, Tô AQ, Phù TN. GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM B-MODE TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ. ctump. 2023;(69):128-134. doi:10.58490/ctump.2023i69.2054