1.
Nguyễn P. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP. ctump. 2023;(69):120-127. doi:10.58490/ctump.2023i69.2036