1.
Đặng VSĐ, Nguyễn VH, Nguyễn MH. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH MẠN TÍNH. ctump. 2023;(69):112-120. doi:10.58490/ctump.2023i69.1997