1.
Nguyễn NN, Huỳnh MG, Mai HNT. ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM MŨI 4 VACXIN NGỪA COVID-19 Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI ≥60 TUỔI. ctump. 2023;(69):230-237. doi:10.58490/ctump.2023i69.1996