1.
Lý TT, Lê TTV, Ông HT, Trương LM, Nguyễn T, Nguyễn MP. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC NGOẠI TRÚ Ở MỘT BỆNH VIỆN NHI TẠI CẦN THƠ . ctump. 2022;(49):1-8. doi:10.58490/ctump.2022i49.199