1.
Đoàn Đức N, Danh MS, Võ MP, Nguyễn VTT, Danh TC. VAI TRÒ CỦA ĐỘ THANH THẢI LACTATE TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN . ctump. 2023;(69):106-112. doi:10.58490/ctump.2023i69.1966