1.
Đặng NHT, Trần CĐ, Lê VT, Trịnh TA, Vũ TT. NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP, TÁC DỤNG GIẢM HO VÀ LONG ĐỜM CỦA CAO CHIẾT BÁCH BỘ TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT. ctump. 2023;(61):260-265. doi:10.58490/ctump.2023i61.1953