1.
Nguyễn VT, Nguyễn VK, Ngô HT, Lê VM. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG THẦN KINH Ở BỆNH NHÂN HẬU NHIỄM COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2022-2023. ctump. 2023;(61):142-147. doi:10.58490/ctump.2023i61.1946