1.
Lê HP, Nguyễn HQ. ĐÁP ỨNG CỦA UNG THƯ VÚ TIẾN TRIỂN TẠI CHỖ TẠI VÙNG PHÂN NHÓM LUMINAL A VỚI HÓA TRỊ TÂN HỖ TRỢ . ctump. 2023;(69):200-206. doi:10.58490/ctump.2023i69.1943