1.
Nguyễn TP, Nguyễn TT, Ngô ĐH, và c.s. BÁO CÁO CA BỆNH: ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CỔ TAY, BÀN NGÓN TAY BẰNG VẠT BẸN CUỐNG MẠCH LIỀN. ctump. 2023;(69):277-283. doi:10.58490/ctump.2023i69.1915