1.
Huỳnh TMD, Phạm TL, Phan TTL, Nguyễn HM, Lê HKN, Bành TKN. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG CHỨA CAO CHIẾT NGHỆ VÀNG, TIÊU ĐEN VÀ GỪNG CÓ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM. ctump. 2023;(69):215-222. doi:10.58490/ctump.2023i69.1913