1.
Nguyễn CV, Nguyễn VD, Huỳnh NPT, Lê TL. THIẾU MEN G6PD VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ SƠ SINH THAM GIA SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 2017-2020. ctump. 2023;(69):30-35. doi:10.58490/ctump.2023i69.1902