1.
Vương TA Đào, Đặng DK, Nguyễn NNT, Võ Đức L. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM, KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA) TỪ CÁC DUNG MÔI KHÁC NHAU. ctump. 2022;(53):60-67. doi:10.58490/ctump.2022i53.188