1.
Lưu TQ, Ngô AĐ, Phan MT, Đỗ THX, Nguyễn NQ, Võ TMH. KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT DỊCH CHIẾT TỪ VỎ BƯỞI VÀ QUY TRÌNH BÀO CHẾ CAO KHÔ VỎ BƯỞI THEO HƯỚNG CHỐNG OXY HÓA. ctump. 2022;(53):160-168. doi:10.58490/ctump.2022i53.167