1.
Đổ TTN, Lương TT, Nguyễn HN, Nguyễn NH. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump. 2022;(53):153-160. doi:10.58490/ctump.2022i53.166