1.
Nguyễn MT, Phạm TN, Nguyễn THN, và c.s. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN CÁC THỂ BETA-THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump. 2023;(62):172-179. doi:10.58490/ctump.2023i62.1508