1.
Lương THT, Đinh VP, Trần THL, Ngô PT, Nguyễn TT, Lê CN, Âu XS, Đỗ TCH, Phạm TNN. Nhận thức, thái độ, thực hành văn hóa học đường của sinh viên Y khoa trường Đại học Y Dược Cần Thơ. ctump. 2022;(47):27-33. doi:10.58490/ctump.2022i47.15