1.
Phạm Ngọc Thủy Tiên, Hoàng Thy Nhạc Vũ. PHÂN TÍCH CHI PHÍ-HIỆU QUẢ CỦA INSULIN DEGLUDEC SO VỚI INSULIN GLARGINE TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN HỆ THỐNG. ctump. 2022;(48):89-99. doi:10.58490/ctump.2022i48.149