1.
Phạm TDP, Nguyễn THY, Nguyễn TL, Nguyễn VB, Lê TT. TỶ LỆ PHÁT HIỆN LAO PHỔI MỚI TRÊN ĐỐI TƯỢNG NGHI LAO PHỔI BẰNG XÉT NGHIỆM GENE XPERT MTB/RIF TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TIỀN GIANG NĂM 2022 - 2023. ctump. 2023;(61):98-105. doi:10.58490/ctump.2023i61.1412