1.
Hà TĐ, Huỳnh TMD, Mai HN. ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CAO CHIẾT LÁ XOÀI (MANGIFERA INDICA L., ANACARDIACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG. ctump. 2023;(61):188-196. doi:10.58490/ctump.2023i61.1403