1.
Trần CL, Nguyễn MP, Phan VH, và c.s. ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ PHỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TÁI PHÁT CƠN HEN Ở TRẺ HEN PHẾ QUẢN CẤP 6-15 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. ctump. 2022;(50):156-163. doi:10.58490/ctump.2022i50.138