1.
Sơn TMN, Nguyễn VĐ, Phù TN, Tô AQ, Võ TN, Nguyễn TTT. GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN XÂM LẤN TẠI CHỖ VÀ DI CĂN HẠCH VÙNG CỦA UNG THƯ TRỰC TRÀNG. ctump. 2023;(61):92-98. doi:10.58490/ctump.2023i61.1358