1.
Nguyễn TMD, Phan TTN, Trần TYD, Hà TKP, Lê HL, Nguyễn TKT. NGUY CƠ TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022. ctump. 2022;(50):129-136. doi:10.58490/ctump.2022i50.134