1.
Dương PL, Nguyễn TĐ, Phạm CMT, Lê MB. NGHIÊN CỨU CƠ CẤU CHI PHÍ VÀ KHẢ NĂNG TỰ CHI TRẢ CHO CHĂM SÓC Y TẾ Ở NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2022. ctump. 2022;(50):114-121. doi:10.58490/ctump.2022i50.132